تونیک و پیراهن

انواع پیراهن های مجلسی و نیمه مجلسی